Chemická dekontaminácia nástrojov a povrchov

Anti Etch

Kedy používať Anti Etch?

Anti-Etch roztok od spoločnosti Prevor bol špeciálne navrhnutý tak, aby zabezpečil čistenie povrchov zasiahnutých kyselinami. Umožňuje chemickú dekontamináciu sklenených povrchov po ich kontaminácii kyselinou fluorovodíkovou (HF) alebo jedným z jej derivátov.

Ako používať Anti Etch?

Je nevyhnutné prečítať si tieto inštrukcie na použitie, ako aj bezpečnostné pokyny pred jeho použitím. Použite vhodné ochranné pomôcky (topánky, okuliare, rukavice a pod.) a vybavenie na prvú pomoc. (Hexafluorine® očné výplachy alebo sprchy) prispôsobené rizikám kyseliny fluorovodíkovej. Je nevyhnutné vetrať zasiahnutú miestnosť, ako aj izolovať nebezpečnú zónu. Anti-Etch roztok použite tak rýchlo, ako je to možné.

1. Aplikujte sprej Anti-Etch na kontaminované sklo.

2. Po použití opláchnite vodou a pokračujte v čistení štandardným spôsobom.

3. Skladujte a manipulujte so zvyškom rovnako ako s obdobným chemickým odpadom.

Odporúčanie

Cieľom roztoku Anti-Etch je čistenie skla, ktoré je kontaminované Kyselinou Fluorovodíkovou (HF) alebo jedným z jej derivátov. V prípade zasiahnutia pokožky alebo oka chemickou látkou, použite dekontaminačný oplach Hexafluorine®

Pokyny na skladovanie

Roztok Anti-Etch skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Roztok Anti-Etch umiestnite v blízkosti možnosti vzniku rizika, alebo na miesta, kde sa používajú chemikálie, s cieľom uľahčiť rýchly zásah.

Le Vert

Kedy používať Le Vert?

Le Vert umožňuje chemickú dekontamináciu materiálu: ako napr. zariadení (osobné ochranné prostriedky, výrobné linky) a povrchov (stroje, pulty,). Môže sa používať pri bežnom čistení, alebo v prípade nehody. Môže byť používaný spolu s absorbentom TRIVOREX®, ACICAPTAL® alebo BASICAPTAL® sú to neutralizačné absorbenty, ktoré sa využívajú v prípade únikov leptavých chemikálií, aby uľahčili ich neutralizáciu.

Ako používať Le Vert?

Použite vhodné ochranné pomôcky (topánky, okuliare, rukavice a pod.) a výbavu na poskytovanie prvej pomoci (Diphoterine® alebo Hexafluorine® oplachy oka a pokožky) podľa druhu chemickej látky, ktorá je predmetom dekontaminácie. Je nevyhnutné priebežné vetranie miestností, ako aj izolovanie nebezpečnej zóny. Roztok Le Vert použite tak rýchlo, ako je to možné.

1. Opláchnite kontaminovaný povrch pomocou roztoku Le Vert

2. Ak registrujete zmenu farby, pokračujte v oplachovaní až pokiaľ sa tekutina nevráti do pôvodnej zelenej farby

3. Po použití opláchnite vodou

4. Skladujte a manipulujte so zvyškom tak ako obdobným chemickým odpadom.

Odporúčanie

Le vert roztok mení farbu na žltú v kyslom prostredí a na modrú farbu v zásaditom prostredí. Pokračujte s oplachom povrchu, ktorý má byť dekontaminovaný, prostredníctvom roztoku Le Vert, až kým sa jeho zelená farba znova neobnoví. V prípade kontaminácie kyselinou fluorovodíkovou alebo jedným z jej derivátov, použite prioritne Anti-Etch a Le Vert HF roztok. Le Vert roztok si kladie za cieľ čistiť chemicky kontaminované materiály. V prípade zasiahnutia pokožky alebo oka chemickou látkou, použite roztok Diphoterine®

Pokyny na skladovanie

Skladujte v uzatvorených pôvodných obaloch. Roztok Le Vert umiestnite v blízkosti chemického rizika, alebo na miesta, kde sa používajú chemikálie, s cieľom uľahčiť rýchly zásah.

Le Vert HF

Kedy používať Le Vert HF?

Roztok umožňuje chemickú dekontamináciu materiálov, ktoré sú kontaminované kyselinou fluorovodíkovou (HF) alebo jedným z jej derivátov, hlavne: zariadení (osobné ochranné pomôcky, výrobné linky) alebo povrchov (stroje, pulty). Môže sa používať pri bežnom čistení, alebo príležitostne, napr. po nehode s touto chemikáliou. Môže byť tiež používaný spolu s absorbentom TRIVOREX®, ACICAPTAL® alebo BASICAPTAL®

Ako používať Le Vert HF?

Použite vhodné ochranné pomôcky (topánky, okuliare, rukavice a pod.) a súpravy na prvú pomoc (Hexafluorine® očné oplachy, alebo celotelové sprchy) prispôsobené na riziko kontaminácie kyselinou Fluorovodíkovou. Je nevyhnutné vetranie miestnosti, ako aj izolovanie nebezpečných zón. Roztok Le Vert použite tak rýchlo, ako je to možné.

1. Opláchnite kontaminovaný povrch pomocou roztoku Le Vert

2. Po vykonaní oplachu opláchnite vodou

3. Uskladnite a nakladajte s odpadom rovnako ako s obdobným chemickým odpadom.

Odporúčanie

Roztok Le Vert HF si kladie za cieľ čistenie materiálov, ktoré sú kontaminované prostredníctvom HF alebo jedným z jej derivátov. V prípade kontaminácie tkaniva oka a pokožky kyselinou fluorovodíkovou, použite dekontaminačný oplach Hexafluorine®

Pokyny na skladovanie

Roztok Le Vert HF skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch. Roztok Le Vert HF umiestnite v blízkosti možnosti vzniku rizika, alebo na miesta, kde sa používajú chemikálie, s cieľom uľahčiť rýchly zásah.

The Breitling Avenger Seawolf replica watches can be a formidable dive watch, boasting an impressive 3,000 meters water proofing, bold styling and badass wrist presence. The trademark Breitling engraved bezel with elevated driver tabs was produced for straightforward grip while wearing mitts, as well as the dial,www.billupsinteractive.com having its luminous hash marks, is about as legible as you possibly can find. All Breitling watches have chronometer-grade movements and you'll have the certificate to show it. On its retro Ocean Racer rubber strap, the Avenger Seawolf produces a go-anywhere, tough-as-nails sports watch based on the caliber of one of the better watch companies around.